Rahaayi

Saturday, December 04, 2004

Stupid Life

با یه monk صحبت می کردیم.. بچه ها می پرسیدن ویشودهی رو چطوری میشه باز کرد؟
با خنده گفت نگران اون نباشین.. ویشودهی رو از شما گنده تراش هم نتونستن باز کنن!
میگفت خیلی بعیده که کسی بتونه تو این زندگی بازش کنه :)
در مورد آناهاتا پرسیدن.. گفت اگه گیاه خوار نباشین باز نمیشه :)
خودشم بیست و چهار ساعته با چشم سومش ور می رفت به امید اینکه باز بشه!

stupid life!!!