Rahaayi

Wednesday, April 11, 2012

آتش

به سلامتی اون روزی که تصمیم می گیری آتیشو قورت بدی فقط برای اینکه حاضر نیستی دیگه گرم و سرد بشی... بعد آتیش همه تنت رو فرا می گیره و از همه سمت بیرون میزنه و به فریاد بدل میشی.. ولی هنوز حاضر نیستی آروم بگیری.. و یاد می گیری که از فریاد بودن و از سوختن لذت ببری ولی بازیچه نباشی... حتی بازیچه نقشه آفرینش... قامتت رو راست کنی و روی دوپا بایستی حتی اگه نقشه دنیا برای تو، چهار دست و پا راه رفتن رو انتخاب کرده باشیه..