Rahaayi

Saturday, October 03, 2009

زندگی

امروز فهمیدم که زندگی خیلی اسرار آمیز تر از اونه که با تفسیر گذشته و بیش بینی آینده قابل توصیف باشه. اونچه که در گذشته اتفاق افتاده و به اکنون رسیده فقط اونچه که هست رو نشون میده و اونچه که از آینده در تخیل میاد هم قرینه معکوس گذشته به مرکز زمان حاله ولی هیچ ایده ای از پتانسیلی که می تونه به واقعیت در بیاد و از بلقوه ای که می تونه بالفعل بشه نداره. و مثال اینکه هیچیک از سلسله وقایع قبل از لحظه تولد کوچکترین پیش بینی یی از واقعه تولد بدست نمیدن و هیچیک از وقایع زندگی نمی تونن ایده ی درستی از مرگ ایجاد کنن. پس هرکس آزاده که آینده رو بصورت قرینه معکوس گذشته زندگی کنه یا ذهنش رو به روی همه اونچه که ممکنه باز کنه و این یکی از درس های ابتدایی زندگی. افسوس که زندگی های ساختگی و توام با ترس و نگرانی ما بعضی از درسهای اولیه رو خیلی دیر مرور می کنه.