Rahaayi

Sunday, April 23, 2006

آزادی

اگر بتونی خودتو از اینطوری که روی محور زمان ولو شدی جمع و جور کنی و در یک لحظه بخصوص خلاصه بشی اونوقت آزادی واقعی رو تجربه می کنی. چون در این لحظه بخصوص همه چیز می تونه بر وفق مرادت باشه.. نه کسی می تونه آزارت بده نه دست بیماری و ناراحتی بهت میرسه.. در این لحظه بخصوص بین صدها گزینه حق انتخواب داری در حالی که اگر در گذشته یا آینده یا مخلوطی از هرسه زندگی کنی سرنوشتت رو از همین الان می دونی. چون تکلیف آینده از همین الان معلومه.. این حاله که نامشخص و نامعلومه.
هروقت در زمان حال یعنی در همین لحظه زیبا زندگی کنی اونوقت احساس می کنی که بجای اینکه از A به B و C بری داری از A به سمت A1 و A2 حرکت می کنی. اونوقته که داری به عمق میری. آزادی واقعی فقط در یک چنین حرکتی بدست میاد.