Rahaayi

Wednesday, April 05, 2006

Steve

یه همکاری دارم به اسم استیو که قدش تقریبا 15 سانت از من بلند تره.. یه هوا هم که چه عرض کنم دو سه هوا ورزشکاره و چگالی حضور ماهیچه در بدنش به سمت یه عدد خیلی بزرگ میل می کنه.

هروقت که بعد از چند روز می بینمش بطور خیلی ناخودآگاه میخوام بهش بگم:
ای استیو! ای گهرمان! ای بادی بیلدینگ!!!