Rahaayi

Monday, July 10, 2006

حقیقت تلخ...

می خواستم درباره یه حقیقت تلخ براتون صحبت کنم.. از اون تلخهایی که هزار جان شیرین ارزش داره..
حیف که وقت نشد. ولی منتظر باشین..
زیاد طول نمی کشه..